Over Ons

Over Ons

Meer informatie over wie we zijn en hoe contact met ons op te nemen

U altijd contact met ons opnemen -door een vraag te stellen via onderstaand contactformulier -door een email te sturen naar service_nl@felinaworld.com -telefonisch op + 31 20 470 44 22 (van maandag tot vrijdag tussen 9:00-17:00 CET). -per post naar ons kantooradres Growthefuture BV-FelinaWorld, H.J.E. Wenckebachweg 49A, 1096 AK, Amsterdam, Als uw aanvraag betrekking heeft op een bestelling, moet u ervoor zorgen dat uw ordernummer wordt vermeld met uw bericht. Als u onderzoek is gerelateerd aan een specifiek product, geef dan de productnummer referentie met uw bericht. U bent altijd welkom bij... Read more
on 29 mei 2019
U bent altijd welkom bij FelinaWorld! FelinaWorld is de grootste officieel gelicentieerde e-commerce retailer in Europa voor de meest populaire Kerst dorpen collecties en voor kunstmatige kerstbomen. Onze productcatalogus omvat een selectie van ongeveer 2000 producten van de beroemde Christmas Village merken: lemax, Luville, Efteling & Jaegerndorferen van de bestekunstmatige kerstbomen:Triomf boom&Zwarte doos bomen. Een uitstekende klantervaring is van het grootste belang bij FelinaWorld en uw bestelling zal altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. Wij bieden de beste producten en een uitstekende klantenservice met internet prijzen. Onze diensten omvatten veilige en veilige betalingsmethodes en wij werken met verscheidene Transporter om overal in Europa en in vele landen overzee te leveren. Onze leveringen zijn gegarandeerd en u vindt bij ons een zeer betrouwbare winkel. Onze online winkel is open 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Met andere woorden, we zijn het hele jaar open en niet alleen voor de kerstperiode. U altijd contact met ons opnemen. Onze tevreden klanten zijn het bewijs dat we een gewaardeerde winkelervaring te bieden. Snelle verzending & levering Het bestel-en verzendingsproces is volledig geautomatiseerd. Wij werken met verschillende professionele servicepartners. Onze vervulling partner Montapacking zorgt voor de voorbereiding van uw pakketten en wij werken met verschillende transporteurs zoals PostNL, DPD, UPS die uw pakje op uw locatie afleveren. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst en uw bestelling voor 22:00 wordt geplaatst, wordt uw pakket op dezelfde dag voorbereid en verzonden! De verzendtijden zijn afhankelijk van uw leveringslocatie, maar de meeste pakketten worden binnen 1 tot 5 dagen in heel Europa geleverd. Veilige & veilige betalingen FelinaWorld stelt veelvoudige veilige betalingsopties voor. Deze betalingsopties zijn afhankelijk van uw land. Uw bestellingen kunnen worden betaald met bijvoorbeeld creditcard, PayPal, IDEAL of via bankoverschrijving. Voor sommige landen u ook betalen na levering. Annulering & retourneren Heb je iets bestellen, maar heb je je gedachten veranderd of het niet overeenkomt met wat je verwacht? Binnen 14 dagen na ontvangst van een product, u het product in de originele en onbeschadigde verpakking retourneren en wij zullen uw bestelling terugbetalen. Garantie FelinaWorld is een officiële retailer van alle producten die worden weergegeven in de winkel. We hebben langdurige relaties met alle fabrikanten en dit biedt u de garantie van productgaranties, omdat u altijd aanspraak maken op de fabrikant garantie. Dit betekent dat u een minimale garantie van 12 maanden en de bijbehorende garantie voorwaarden van het specifieke product. Kwaliteit van de dienstverlening FelinaWorld is een van de weinige online winkels te worden gecertificeerd met vertrouwde winkels. Deze Europese kwaliteitscertificering wordt elk jaar vernieuwd en u er zeker van zijn dat FelinaWorldcomplies met de hoogste kwaliteitsnormen voor online commerce. Uw bestellingen zijn veilig bij FelinaWorld! Onze bedrijfsgegevens FelinaWorld is een winkel van het bedrijf Growthefuture BV. Het is gevestigd in Amsterdam, NL. Kantooradres Growthefuture BV/FelinaWorld H.J.E. Wenckebachweg 49A 1096 AK Amsterdam NL Telefoon + 31 20 470 44 22.  U ons telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag tussen 9:00-17:00 CET. KvK nummer 55500056 Fiscaal nummer NL 8517 40 091... Read more
on 29 mei 2019
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de normen van de Nederlandse Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER). Zij treden in werking op 1 januari 2012. IndexenArtikel 1 - DefinitiesArtikel 2 - Identiteit van de contractantArtikel 3 - ToepasselijkheidArtikel 4 - AanbodArtikel 5 - De overeenkomstArtikel 6 - HerroepingsrechtArtikel 7 - Kosten in geval van intrekking van de overeenkomstArtikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrechtArtikel 9 - De prijsArtikel 10 - Naleving en garantieArtikel 11 - Levering en uitvoeringArtikel 12 - Transacties voor onbepaalde tijdArtikel 13 - BetalingArtikel 14 - KlachtenArtikel 15 - GeschillenArtikel 16 - Sectorale garantieArtikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Artikel 1 - DefinitiesDeze voorwaarden worden als volgt gedefinieerd1. 1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;3. 3. Dag: kalenderdag;4. 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op afstand voor seriematige producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode is gespreid;5. 5. Computerondersteuning: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die hem persoonlijk wordt toegezonden, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt;6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen;7. 7. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;8. 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van de overeenkomst;9. 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument of ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte is samengebracht. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemerFelinaWorld is een online winkel van Growtheuture BV. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam, NL. - Postadres: Growtheuture BV - FelinaWorld, H.J.E. Wenckebachweg 49A, 1096 AK, Amsterdam, NL. - Telefoon +31 20 20 20 20 20 20 20 20 470 44 44 22. U kunt contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. - E-mailadres: service_fr@felinaworld.com - Kamer van Koophandel Nummer: 55500056 - Intracommunautair BTW-nr.: NL 8517 40 091 NL 8517 40 091 B01 Artikel 3 - Toepasselijkheid1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de opdrachtnemer en de consument.2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.3. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand geïnformeerd over de plaats waar hij langs elektronische weg kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en wordt hem meegedeeld dat deze voorwaarden hem op zijn verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.4. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem gunstiger is. Artikel 4 - Aanbod1. 1. Indien het aanbod beperkt is in de tijd of in de staat waarin het zich bevindt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.2. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om de consument in staat te stellen het aanbod volledig te kunnen beoordelen. De afbeeldingen die de contractant mag gebruiken zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De opdrachtnemer is niet aan een fout gebonden. 3. 3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze informatie omvat met name het volgende - de prijs, inclusief BTW;- eventuele verzendkosten;- de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd en de daartoe te nemen maatregelen;- de toepasselijkheid of anderszins van het herroepingsrecht;- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dat wil zeggen de termijn voor het handhaven van de prijs;- de hoogte van de vergoeding voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan de basisvergoeding;- in geval van opslag van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst, de wijze waarop de consument de overeenkomst kan raadplegen;- de wijze waarop de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op de hoogte kan worden gesteld van de handelingen die hij niet wenst te verrichten en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst wordt gesloten;- de talen waarin naast de Nederlandse taal de overeenkomst kan worden gesloten;- de gedragscodes waaraan de opdrachtnemer is onderworpen en de regelingen voor elektronische toegang van de consument tot deze gedragscodes;- en de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van goederen of diensten. Artikel 5 - De overeenkomst 1. 1. Behoudens het bepaalde in lid 4, komt de overeenkomst tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan.2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de contractant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Totdat de ontvangst van deze aanvaarding is bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.3. 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg wordt uitgevoerd, neemt de contractant passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en te zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument langs elektronische weg kan betalen, neemt de contractant passende veiligheidsmaatregelen om dat doel te bereiken.4. 4. De ondernemer kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een met redenen omklede bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van bijzondere voorwaarden te verbinden.5. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a. het adres van de vestiging van de verzekeringnemer waar de consument een klacht kan indienen;b. de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht door de consument duidelijk aangeven dat het herroepingsrecht uitgesloten is;c. informatie over de bestaande service na verkoop en garanties;d. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de verzekeringnemer deze gegevens reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de duur van de overeenkomst meer dan twaalf maanden bedraagt of indien de overeenkomst van onbepaalde duur is.6. 6. Indien de opdrachtnemer zich heeft verplicht tot het in serie leveren van goederen of diensten, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 6 - HerroepingsrechtIn het geval van levering van producten:1. 1. In geval van aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger en wordt vooraf door de consument aan de ondernemer meegedeeld.2. 2. Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in de originele staat en verpakking, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, aan de opdrachtnemer retourneren. In geval van dienstverlening:3. 3. In geval van dienstverlening heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.4. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Artikel 12 - Transacties voor onbepaalde tijd1. 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels, voor een periode van ten hoogste één maand herroepen. 2. 2. De duur van een bepaald contract mag niet langer zijn dan twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand stilzwijgend wordt verlengd, wordt de overeenkomst voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en bedraagt de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand. Artikel 13 - Betaling1. 1. Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1, worden betaald. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van diensten vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.2. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag het in de algemene voorwaarden bedoelde voorschot nooit meer dan 50% bedragen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of de verrichting van de dienst(en) totdat het vooruitbetaalde bedrag is betaald.3. 3. De consument is verplicht om fouten in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.4. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Artikel 14 - Klachten1. 1. De verzekeringnemer dient over een klachtenbehandelingsprocedure te beschikken, die voldoende van te voren dient te worden aangekondigd. Zij onderzoekt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en gedetailleerd worden ingediend bij de opdrachtnemer.3. 3. Verzoeken om schadevergoeding die bij de verzekeringnemer worden ingediend, worden binnen veertien dagen na ontvangst beantwoord. Indien voorzienbaar is dat het onderzoek van een klacht meer tijd in beslag zal nemen, dient de verzekeringnemer binnen 14 dagen te antwoorden met een bericht van ontvangst, waarbij hij aangeeft wanneer de consument een meer uitvoerige reactie kan verwachten.4. 4. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een oplossing voor het geschil, zal een geschil ontstaan, tenzij het geschil wordt beslecht. Artikel 15 - Geschillen1. 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.2. 2. Geschillenbeslechting binnen de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.3. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen een redelijke termijn bij de ondernemer heeft ingediend.4. 4. Het geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie te worden ingediend.5. 5. Wanneer de consument een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is de opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wenst, dient de consument binnen vijf weken na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ondernemer zijn mening schriftelijk kenbaar te maken, indien hij dit ook wenst of indien hij het geschil wenst voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Indien de ondernemer niet binnen vijf weken van de keuze van de consument op de hoogte is gesteld, heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.6. 6. De Geschillencommissie zal uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie worden bij wege van bindend advies genomen.7. 1. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet onderzoeken of het onderzoek afronden indien de opdrachtnemer in staat van surseance van betaling, faillissement of daadwerkelijke stopzetting van zijn activiteiten is verklaard voordat de Commissie het geschil ter terechtzitting heeft onderzocht en een eindbeslissing is genomen. Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingenAanvullende bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument. Zij moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij in een toegankelijke vorm op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen. Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaardenWijzigingen in deze algemene voorwaarden treden pas in werking nadat deze zodanig zijn gepubliceerd dat Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking van de overeenkomst1. 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kunnen alleen de verzendkosten in rekening worden gebracht.2. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, mits dit in lid 2 en 3 is bepaald. 2. Het uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:(a) dat de opdrachtnemer de diensten overeenkomstig de specificaties van de consument heeft verricht;(b) die duidelijk van persoonlijke aard zijn;(c) die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d) die snel kunnen rotten of verouderen;e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; alsmede voor :f) per uitgave verkochte kranten en tijdschriften;g) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;3. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. met betrekking tot logies, vervoer, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode moeten worden verricht;b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het einde van de bedenktijd is begonnen;c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen. Artikel 9 - De prijs1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij de prijzen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven wijzigen.2. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, bij variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.3. 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.4. 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verzekeringnemer deze heeft doorgevoerd, en a) voortvloeien uit wettelijke voorschriften of bepalingen, ofb) de consument het recht heeft de overeenkomst te herroepen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.5. 5. De in het aanbod van producten en diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Artikel 10 - Naleving en garantie1. 1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en voldoen aan de wettelijke bepalingen en/of eisen van overheidswege. 2. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of eisen van overheidswege. Indien dit is overeengekomen staat de opdrachtnemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor een ander dan het normale doel.2. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens de ondernemer kan doen gelden in geval van schending van de verplichtingen van de opdrachtnemer. Artikel 11 - Levering en uitvoering1. 1. Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om diensten.2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.3. 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. 4. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen.5. 5. Indien levering van een besteld product niet mogelijk is, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een product ter vervanging van het bestelde product ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze aangegeven dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de contractant.6. 6. De opdrachtnemer neemt het risico van beschadiging en/of verlies van producten op zich tot het moment van levering aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hiertoe wordt op passende wijze verstaan dat bij wijzigingen in de periode waarin het aanbod wordt gedaan, de voor de consument meest gunstige voorziening prevaleert. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de enige basis voor de interpretatie van deze algemene... Read more
on 29 mei 2019
Felinaworld.comis een handelsnaam van Grow the future B.V. Ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam in Nederland. Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam: Grow the future B.V. Handelsnaam: Felinaworld.com  Kamer van Koophandel Nummer : 55500056 BTW-nummer:NL 8517 40 091 B01 Adres van het kantoor Grow the future B.V.Felinaworld.comH.J.E. Wenckebachweg 49A1096 AK Amsterdam NL Contactgegevens U kunt ons bereiken    - per telefoon op +31 85 4019 810 Voor Maandag tot en met Vrijdag: 09.30 - 17.00    - Per e-mail op service_nl@felinaworld.com   De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te... Read more
on 29 mei 2019
Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens. 1. Toegangsgegevens en hosting  U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd. Hostingdiensten voor derden In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende serviceproviders: URL Hosting aanbieder http://demoshop.trustedshops.com/nl ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH,Feldkirchener Straße 140, 9020 Klagenfurt am Wörtersee, Österreich Als een dienstverlener in de VS is gevestigd, is hij gecertificeerd onder het privacyscherm tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd. Verder zijn we met andere dienstverleners die in een land buiten de EU of de EER zijn gevestigd, overeengekomen om standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU toe te passen om passende garanties te bieden op grond van de art. 46 para. 2 lit. c AVG.Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina's of in vormen voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring. 2. Gegevensverzameling en gebruik  Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG en u kunt de contactpersoon niet zonder deze informatie sturen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken.Wij hebben serviceproviders ingeschakeld voor de technische afhandeling van uw vragen namens ons. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de VS en zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.Na volledige verwerking van de aanvraag worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 3. Gegevensoverdracht Indien u goederen heeft besteld, die wij u per post toesturen, geven wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens conform de stand van de techniek art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG aan de met de levering belaste vervoerder indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst.Afhankelijk van de betalingsmethode voeren sommige betalingsaanbieders zelf ook een kredietcheck uit, of geven de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. Hieronder vindt u een overzicht van deze aanbieders met wie wij samenwerken: Demopay, Demostraat 1, 1234 AB DemostadDaarnaast is het nog mogelijk dat de geselecteerde betalingsdienstaanbieder deze gegevens zelf verzamelt als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen. 4. E-mail nieuwsbrief E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG. De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.. Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring. E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u overeenkomstig art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG. De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-e-mail is opgenomen. 5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge  Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst. 6. Cookies  Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina's van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DEChrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferencesOpera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.htmlHoud er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken. WebanalyseGebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier [link to: https://www.privacyshield.gov/list] bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link door Google wordt verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.  7. Verzenden van herinneringen per e-mail Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst. 8. Contactmogelijkheden en uw rechten Als betrokkene heeft u de volgende rechten: conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven; conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen; conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking- de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;- voor het nakomen van een wettelijke verplichting; - om redenen van algemeen belang, of- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover- u de juistheid van de gegevens ontkent;- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG; Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.Test TesterSubbelrather Str. 15c50823 Keulenprivacy@trustedshops-demoshop.com ********************************************************************Recht van bezwaarVoor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit... Read more
on 29 mei 2019