Wat zijn de algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de normen van de Nederlandse Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER). Zij treden in werking op 1 januari 2012.

Indexen
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de contractant
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking van de overeenkomst
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Transacties voor onbepaalde tijd
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachten
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Sectorale garantie
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Deze voorwaarden worden als volgt gedefinieerd
1. 1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. 3. Dag: kalenderdag;
4. 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op afstand voor seriematige producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode is gespreid;
5. 5. Computerondersteuning: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die hem persoonlijk wordt toegezonden, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt;
6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen;
7. 7. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van de overeenkomst;
9. 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument of ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte is samengebracht.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
FelinaWorld is een online winkel van Growtheuture BV. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam, NL.

- Postadres: Growtheuture BV - FelinaWorld, H.J.E. Wenckebachweg 49A, 1096 AK, Amsterdam, NL.

- Telefoon +31 20 20 20 20 20 20 20 20 470 44 44 22. U kunt contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

- E-mailadres: service_fr@felinaworld.com

- Kamer van Koophandel Nummer: 55500056

- Intracommunautair BTW-nr.: NL 8517 40 091 NL 8517 40 091 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de opdrachtnemer en de consument.
2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand geïnformeerd over de plaats waar hij langs elektronische weg kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en wordt hem meegedeeld dat deze voorwaarden hem op zijn verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.
4. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem gunstiger is.

Artikel 4 - Aanbod
1. 1. Indien het aanbod beperkt is in de tijd of in de staat waarin het zich bevindt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om de consument in staat te stellen het aanbod volledig te kunnen beoordelen. De afbeeldingen die de contractant mag gebruiken zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De opdrachtnemer is niet aan een fout gebonden.

3. 3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze informatie omvat met name het volgende

- de prijs, inclusief BTW;
- eventuele verzendkosten;
- de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd en de daartoe te nemen maatregelen;
- de toepasselijkheid of anderszins van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dat wil zeggen de termijn voor het handhaven van de prijs;
- de hoogte van de vergoeding voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan de basisvergoeding;
- in geval van opslag van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst, de wijze waarop de consument de overeenkomst kan raadplegen;
- de wijze waarop de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op de hoogte kan worden gesteld van de handelingen die hij niet wenst te verrichten en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst wordt gesloten;
- de talen waarin naast de Nederlandse taal de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de opdrachtnemer is onderworpen en de regelingen voor elektronische toegang van de consument tot deze gedragscodes;
- en de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van goederen of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. 1. Behoudens het bepaalde in lid 4, komt de overeenkomst tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan.
2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de contractant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Totdat de ontvangst van deze aanvaarding is bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.
3. 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg wordt uitgevoerd, neemt de contractant passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en te zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument langs elektronische weg kan betalen, neemt de contractant passende veiligheidsmaatregelen om dat doel te bereiken.
4. 4. De ondernemer kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een met redenen omklede bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de verzekeringnemer waar de consument een klacht kan indienen;
b. de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht door de consument duidelijk aangeven dat het herroepingsrecht uitgesloten is;
c. informatie over de bestaande service na verkoop en garanties;
d. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de verzekeringnemer deze gegevens reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de duur van de overeenkomst meer dan twaalf maanden bedraagt of indien de overeenkomst van onbepaalde duur is.
6. 6. Indien de opdrachtnemer zich heeft verplicht tot het in serie leveren van goederen of diensten, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
In het geval van levering van producten:
1. 1. In geval van aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger en wordt vooraf door de consument aan de ondernemer meegedeeld.
2. 2. Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in de originele staat en verpakking, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, aan de opdrachtnemer retourneren.

In geval van dienstverlening:
3. 3. In geval van dienstverlening heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
4. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

Artikel 12 - Transacties voor onbepaalde tijd
1. 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels, voor een periode van ten hoogste één maand herroepen.


2. 2. De duur van een bepaald contract mag niet langer zijn dan twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand stilzwijgend wordt verlengd, wordt de overeenkomst voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en bedraagt de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand.

Artikel 13 - Betaling
1. 1. Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1, worden betaald. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van diensten vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag het in de algemene voorwaarden bedoelde voorschot nooit meer dan 50% bedragen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of de verrichting van de dienst(en) totdat het vooruitbetaalde bedrag is betaald.
3. 3. De consument is verplicht om fouten in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten
1. 1. De verzekeringnemer dient over een klachtenbehandelingsprocedure te beschikken, die voldoende van te voren dient te worden aangekondigd. Zij onderzoekt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en gedetailleerd worden ingediend bij de opdrachtnemer.
3. 3. Verzoeken om schadevergoeding die bij de verzekeringnemer worden ingediend, worden binnen veertien dagen na ontvangst beantwoord. Indien voorzienbaar is dat het onderzoek van een klacht meer tijd in beslag zal nemen, dient de verzekeringnemer binnen 14 dagen te antwoorden met een bericht van ontvangst, waarbij hij aangeeft wanneer de consument een meer uitvoerige reactie kan verwachten.
4. 4. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een oplossing voor het geschil, zal een geschil ontstaan, tenzij het geschil wordt beslecht.

Artikel 15 - Geschillen
1. 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. 2. Geschillenbeslechting binnen de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.
3. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen een redelijke termijn bij de ondernemer heeft ingediend.
4. 4. Het geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie te worden ingediend.
5. 5. Wanneer de consument een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is de opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wenst, dient de consument binnen vijf weken na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ondernemer zijn mening schriftelijk kenbaar te maken, indien hij dit ook wenst of indien hij het geschil wenst voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Indien de ondernemer niet binnen vijf weken van de keuze van de consument op de hoogte is gesteld, heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. 6. De Geschillencommissie zal uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie worden bij wege van bindend advies genomen.
7. 1. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet onderzoeken of het onderzoek afronden indien de opdrachtnemer in staat van surseance van betaling, faillissement of daadwerkelijke stopzetting van zijn activiteiten is verklaard voordat de Commissie het geschil ter terechtzitting heeft onderzocht en een eindbeslissing is genomen.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument. Zij moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij in een toegankelijke vorm op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden treden pas in werking nadat deze zodanig zijn gepubliceerd dat


Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking van de overeenkomst
1. 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kunnen alleen de verzendkosten in rekening worden gebracht.
2. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, mits dit in lid 2 en 3 is bepaald. 2. Het uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


2. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
(a) dat de opdrachtnemer de diensten overeenkomstig de specificaties van de consument heeft verricht;
(b) die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
(c) die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen rotten of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
alsmede voor :
f) per uitgave verkochte kranten en tijdschriften;
g) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
3. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. met betrekking tot logies, vervoer, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode moeten worden verricht;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het einde van de bedenktijd is begonnen;
c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij de prijzen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven wijzigen.
2. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, bij variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verzekeringnemer deze heeft doorgevoerd, en
a) voortvloeien uit wettelijke voorschriften of bepalingen, of
b) de consument het recht heeft de overeenkomst te herroepen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. 5. De in het aanbod van producten en diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Naleving en garantie
1. 1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en voldoen aan de wettelijke bepalingen en/of eisen van overheidswege. 2. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of eisen van overheidswege. Indien dit is overeengekomen staat de opdrachtnemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor een ander dan het normale doel.
2. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens de ondernemer kan doen gelden in geval van schending van de verplichtingen van de opdrachtnemer.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. 1. Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om diensten.
2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.


4. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen.
5. 5. Indien levering van een besteld product niet mogelijk is, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een product ter vervanging van het bestelde product ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze aangegeven dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de contractant.
6. 6. De opdrachtnemer neemt het risico van beschadiging en/of verlies van producten op zich tot het moment van levering aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hiertoe wordt op passende wijze verstaan dat bij wijzigingen in de periode waarin het aanbod wordt gedaan, de voor de consument meest gunstige voorziening prevaleert.

De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de enige basis voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

Published in: Over Ons